Image Fusion Based on Multi-Directional Multiscale Analysis and Immune Optimization [chapter]

Fang Liu, Jing Bai, Shuang Wang, Biao Hou, Licheng Jiao
2011 Image Fusion  
doi:10.5772/15375 fatcat:afg6eb5p3neu7l5gyddtu4dque