The Complex Special Programme of Environmental Education

Dan Náčelník, George
2005 Život. Prostr   unpublished
The complex special programme is an interactive-educational course, the aim of which is to strengthen , deepen, and expand the teaching at all stages of education in harmony with educational school programmes. This programme is organized as a 5-day summer environmental training session by the Department of Ecology and Environmental Science of the Faculty of Natural Sciences of the Constan-tine the Philosopher University in Nitra. It is divided into five thematic complexes: human relationships
more » ... man relationships and their significance in environmental care, nature and the environment, relationship between human and nature, global implications, strength of an individual (person as a citizen, producer and consumer). Every day is a thematic complex. The morning programme is concentrated on global education, stimulating plays, lectures and discussions prevail. During the afternoon programme there are lectures, excursions and field works. The evening programme includes simulating plays, chats and relaxation. IVAN BALÁŽ, VIERA VANKOVÁ, IMRICH JAKAB, OĽGA KOPCOVÁ S funkciou koordinátora environmentálnej výcho-vy je spätý aj jeho ustavičný profesionálny rast a pria-ma účasť na environmentálnej výchove a vzdelávaní žiakov. Okrem sebavzdelávania a vzdelávania žiakov plní úlohu manažéra environmentálneho vzdelávania ostatných učiteľov a výchovných pracovníkov. Na to využíva a sprostredkúva rôzne školenia a programy vý-učby, ktoré poskytujú vládne i mimovládne organizá-cie. Komplexný odborný program je interaktívny výchov-no-vzdelávací kurz, ktorého cieľom je upevniť, prehĺ-biť a rozšíriť učivo všetkých druhov škôl v súlade so školskými vzdelávacími programami. Tento program prebieha spravidla mimo objektu školy, v stredisku záujmového vzdelávania, stredisku environmentálnej výchovy, v prírode a pod. (Máchal, 1996). Cieľom týchto programov je sprostredkovať určitý tematický celok učiva v súvislostiach rešpektujúcich interdisciplinárne vzťahy, so zvláštnym dôrazom na ekologické princípy, rozvíjanie komunikačných zruč-ností a utváranie hodnotových postojov k ochrane a tvorbe životného prostredia. Pre environmentálne odborné programy je príznač-né využívanie prvkov systémového, problémového a projektového vyučovania, etickej, estetickej, pracov-nej i dramatickej výchovy. Dôraz sa kladie na odbor-nú úroveň a aktuálnosť poskytovaných informácií, na rozvíjanie tvorivosti, komunikácie a tímovej práce, na riešenie problémov konkrétnymi skutkami, na bez-prostredný kontakt s prírodninami, prírodnými mate-riálmi, na aktívny pobyt v teréne a pod. (Jakab, Kop-cová, 2004). Environmentálne vyučovacie programy nemusia byť len doménou vládnych a mimovládnych organi-zácií. Úlohou vysokých škôl s pedagogickým zame-raním na ekológiu a environmentalistiku je pripraviť budúcich pedagógov na činnosť koordinátorov envi-ronmentálnej výchovy, schopných tvoriť a realizovať programy výučby pre žiakov alebo školenia pre pe-dagógov. Kordinátorom môže pri príprave a vedení environ-mentálnych výučbových programov ako pomôcka po-slúžiť osem princípov práce ekopedagóga (Máchal, 2000).
fatcat:oeyjffuk2vfejboxt3hrt36jfe