CLINICOPATHOLOGICAL STUDY OF 22 CASES WITH LEIOMYOSARCOMA OF THE STOMACH

Kenichi TAZAWA, Yoshitaka KURODA, Hironobu KIMURA, Kiichi MAEDA, Kazuhisa YABUSHITA, Koji KONISHI, Masahiko TSUJI, Hiroko YAMASHITA, Atsuo MIWA
1998 Nihon Rinsho Geka Gakkai Zasshi (Journal of Japan Surgical Association)  
doi:10.3919/jjsa.59.1970 fatcat:p3es5cls6feezjtnwpeonkbvwm