Проблематика визначення поняття «текст» в наукових дослідженнях

А. О. Лісовська
2020 CHALLENGES OF PHILOLOGICAL SCIENCES, INTERCULTURAL COMMUNICATION AND TRANSLATION STUDIES IN UKRAINE AND EU COUNTRIES   unpublished
ПРОБЛЕМАТИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ТЕКСТ» В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Лісовська А. О. кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної підготовки Одеський державний університет внутрішніх справ м. Одеса, Україна Поняття «текст» як продукт усного чи письмового мовлення не знайшло остаточного однозначного визначення у сучасній лінгвістиці як унаслідок існування різних текстових форм й типів, так і в силу багатоплановості його структурно-семантичної і комунікативно-змістової організації. На думку О. С.
more » ... Кубрякової, зведення всієї безлічі текстів в єдину систему так само складно, як і виявлення за всією безліччю такої низки достатніх та необхідних рис, яка була б обов'язковою для визнання тексту, у термінах категорії класичного, арістотелевого типу [9] . У мовознавстві текст розглядається як продукт мовлення. За визначенням І. Р. Гальперіна текст -це «твір мовотворчого процесу, який володіє завершеністю, об'єктивований у вигляді письмового документу, ... що складається з назви (заголовка) й низки особливих одиниць (надфразових єдностей), об'єднаних різними типами лексичного, граматичного, логічного, стилістичного зв'язку, що має певну спрямованість і прагматичну установку» [6, с. 17]. Це широковідоме і часто цитоване визначення вказує на такі важливі характеристики тексту, як цілісність, зв'язність елементів і функціональну спрямованість. Насправді текст як продукт мовленнєво-мисленнєвої діяльності може бути результатом не тільки письма, але й говоріння, бути як письмовим, так і усним, тобто зафіксованим оптично, акустично або якось інакше. При цьому просторова фіксація є не випадковістю, а засобом передачі повідомлення автором [8, с. 64]. Багато лінгвістів вважає, що текст як комунікативний феномен, орієнтований на специфіку певного роду діяльності -це будь-який мовленнєвий твір будь-якого формату. Водночас текст розуміється як мовленнєва реалізація цілісного творчого авторського задуму і комунікативна одиниця найвищого рівня, реалізована як в письмовому, так і в усному мовленні. Психолінгвістичний підхід передбачає вивчення тексту як складного семантичного утворення якому притаманні ряд специфічних характеристик. З точки зору комунікативної лінгвістики текст розглядається як одиниця комунікації, якої властиві цілісність, семантична зв'язність,
doi:10.30525/978-9934-588-90-7-41 fatcat:3brcpe5udndczfujogoisey5he