Uzun Soluklu İslamcı Bir Dergi: Sebilürreşâd

Adem Efe
2008 Marife Dini Araştırmalar Dergisi  
başlayan Sebilürreşâd dergisi, 1965 yılına kadar kesintiye uğramakla birlikte uzun bir süre toplumsal ve kültürel tarihimizde yer almıştır. Yayıma başladığı yıllardan iti-baren değişik düşünce akımlarına mensup yazar ve bilim adamlarına saflarında yer verdiyse de, İslâmcılık akımının gelişme ve yayılma ortamı bulduğu bir dergi olmuş-tur. Dergi, İslâmcı akımın argümanları çerçevesinde özellikle Batılılaşmaya ve Batı-cılık akımına karşı söylem geliştirmiştir. Bu makalede II. Meşrutiyet ve
more » ... şrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinin en etkili İslâmcı dergilerinden olan Sebilürreşâd dergisinin tarihçesi, yayım politikası ve üzerinde durduğu bazı sosyolojik konuların bir değerlendirmesi yapılacaktır.A Long-Durable Islamic Review: Sebilurreshad (Its History and Its Approach to Some Sociocultural Problems)The journal of Sebilürre"âd started to publication life with the name of S rat- Müstakim during the declaration of Liberty 1908. It continued to contribute to social and cultural life for fifty years on and off. Although there are varieties of writers from different views, it became a ground for development of streams of thoughts for Islamization. The journal developed anti-Western rhetoric by using pro-Islamic arguments. In this article Sebilürre"âd as one of the most influential journals of Me"rûtiyet II. and the Republic, will be evaluated within its history, publication policies and some sociological subjects according content analysis.https://www.marife.org/marife/article/view/442
doi:10.5281/zenodo.3343960 fatcat:rqotsgfowzbfhfz2fe4e6xw6zq