Highly Diastereoselective Vinylogous Mukaiyama Aldol Reaction of Isatins with 2-(Trimethylsilyloxy)furans Catalyzed by Quinine

Shasha Kong, Weidong Fan, Hairong Lyu, Junchen Zhan, Xinyu Miao, Zhiwei Miao
2014 Synthetic Communications  
doi:10.1080/00397911.2013.837926 fatcat:ppxbimwgore7babmqetis5wbim