بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با افسردگی بعد از زایمان در زنان مبتلا به پره اکلامپسی

زهرا عابدیان, نرگس سلطانی, نغمه مخبر, حبیب الله اسماعیلی
2015 Majallah-i Zanān, Māmā̓ī va Nāzā̓ī-i Īrān  
مقدمه: افسردگی، مهم ترین اختلال خلقی پس از زایمان است. حمایت اجتماعی به عنوان یک عامل خطر برای افسردگی پس از زایمان شناخته شده است. از آنجایی که زنان مبتلا به پره اکلامپسی با شکایات غیر قابل انتظار در حول و حوش زایمان مواجه هستند، به حمایت بیشتری نیاز دارند، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط حمایت اجتماعی با افسردگی بعد از زایمان در مبتلایان به پره اکلامپسی انجام شد. روش کار: این مطالعه همبستگی در سال 1392 بر روی 122 زن مبتلا به پره اکلامپسی بستری در زایشگاه بیمارستان های دولتی و تأمین
more » ... ولتی و تأمین اجتماعی مشهد انجام شد. پرسشنامه افسردگی بک II در هفته 6 پس از زایمان و پرسشنامه حمایت اجتماعی در هفته 2 و 6 پس از زایمان تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و کروسکال والیس انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: میانگین نمره حمایت اجتماعی در هفته دوم بعد از زایمان 39/1±1/34 و در هفته 6 بعد از زایمان 04/1±3/23 بود. بین حمایت اجتماعی هفته 2 با حمایت اجتماعی هفته 6 بعد از زایمان ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (001/0=p). میانگین نمره افسردگی 5/5±1/11 بود. بین حمایت اجتماعی هفته 2 (01/0=p) و هفته 6 (02/0=p) بعد از زایمان با افسردگی هفته 6 بعد از زایمان، ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشت. نتیجه گیری: بین حمایت اجتماعی و افسردگی بعد از زایمان همبستگی مثبت وجود داشت. با افزایش میزان نمره حمایت اجتماعی بعد از زایمان میزان افسردگی افزایش می یافت.
doi:10.22038/ijogi.2015.4076 doaj:cee6612d92e5462c99d394e7382645ea fatcat:mc4apds6ovdohgb5twujexac4u