Investigation of Wind Characteristics for Antalya Region by Using Weibull Distribution

Ahmet Çağlar
2017 Cumhuriyet Science Journal   unpublished
The most widely used statistical method that is used to determine the wind energy potential for a specific region is Weibull distribution or probability function. Using two-parameter Weibull distribution function, wind characteristics such as mean wind speed and mean wind power can be forecasted. In this study, the mean wind speed and wind power potential for Antalya are determined using Graphical, Moment and Maximum Likelihood methods with the help of the data taken from Antalya-Elmalı
more » ... ogical Station. In this way, predicting the wind energy potential of Antalya region, it is discussed whether the possible installation of a wind power plant is feasible or not in this area. The results obtained are evaluated by using error analysis methods that are the Coefficient of Determination (R 2) and Root Mean Squares Error (RMSE). Özet: Belirli bir bölgenin rüzgâr enerjisi potansiyelini belirlemede en yaygın kullanılan istatistiksel yöntem Weibull dağılım fonksiyonudur. İki parametreli Weibull dağılım fonksiyonu ile ortalama rüzgâr hızı, ve ortalama rüzgâr gücü gibi rüzgar karakteristikleri tahmin edilebilmektedir. Bu çalışmada, Antalya ili için ortalama rüzgâr hızı ve rüzgâr gücü potansiyeli grafik, moment ve maksimum olabilirlik yöntemleri kullanılarak Antalya-Elmalı Bölge Meteoroloji İstasyonu'ndan alınan veriler yardımıyla belirlenmiştir. Böylece Antalya Bölgesinin rüzgâr enerji potansiyeli tahmin edilerek olası bir rüzgâr enerjisi santrali kurulumunun uygun olup olmayacağı tartışılmıştır. Elde edilen sonuçlar için ortalama hata kareleri toplamı kökü (RMSE) ve belirlilik katsayısı (R 2) hata analizleri yapılmıştır.
fatcat:6276tceiu5bhtoq5geua2v5cli