Specifics of tax-investment relations
Специфіка податково-інвестиційних правовідносин

Mariia Blikhar
2019 Visnik Nacional'nogo universitetu «Lvivska politehnika» Seria Uridicni nauki  
УДК 347.73 Марія Бліхар доктор юридичних наук, доцент кафедри конституційного та міжнародного права Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету "Львівська політехніка", blikharm@ukr.net СПЕЦИФІКА ПОДАТКОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН © Бліхар М., 2019 Висвітлено проблематику наявного арсеналу спеціальних методів податковоправового впливу на інвестиційну діяльність в Україні, зокрема такі: державна податкова підтримка інвестицій, податкове стимулювання та
more » ... ня інвестицій, податкове звільнення у сфері інвестування. Узагальнено теоретичні засади податковоправової регламентації інвестиційної діяльності, на їх основі розроблено практичні пропозицій щодо вдосконалення податкового регулювання, пов'язаного з інвестуванням. Ключові слова: інвестиційні відносини; інвестування; податково-інвестиційні правовідносини; фінансово-правове регулювання. Мария Блихар СПЕЦИФИКА НАЛОГОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В статье освещена проблематика имеющегося арсенала специальных методов налогово-правового воздействия на инвестиционную деятельность в Украине, в частности такие: государственная налоговая поддержка инвестиций, налоговое стимулирование и поощрение инвестиций, налоговое освобождение в сфере инвестирования. Обобщены теоретические основы налогово-правовой регламентации инвестиционной деятельности, на их основе разработаны практические предложения по совершенствованию налогового регулирования, связанного с инвестированием. Ключевые слова: инвестиционные отношения; инвестирование; налогово-инвестиционные правоотношения; финансово-правовое регулирование. The article highlights the problems of the existing arsenal of special methods of tax and legal impact on investment activities in Ukraine, in particular, such as: state tax support for investments, tax incentives and promotion of investments, tax exemption in the field of investment. The theoretical foundations of the tax and legal regulation of investment activities are summarized, and practical proposals for improving tax regulation related to investing are developed on their basis. Key words: investment relations; investment; tax and investment legal relations; financial and legal regulation. Постановка проблеми. Серед важелів державної підтримки інвестиційної діяльності особливе місце займає податково-правова політика. Відповідно, вивчення й узагальнення теоретичних засад податково-правової регламентації інвестиційної діяльності, розроблення на їх основі практичних пропозицій щодо вдосконалення податкового регулювання цієї специфічної діяльності належить до основних завдань сучасної фінансово-правової науки. Попри очевидну для нашої країни актуальність тематики впливу податково-правового регулювання на інвестиційну сферу, ця проблематика практично так і не вирішена на рівні наукових досліджень останніх десятиліть. Аналіз дослідження проблеми. Окремі питання, що стосуються вивчення специфіки податково-інвестиційних правовідносин, були предметом дослідження вітчизняних вчених, праці яких становлять основу для теоретичного осмислення проблематики й розроблення авторського бачення. Метою статті полягає у виявленні та розкритті особливості та специфіки податковоінвестиційних правовідносин. Виклад основного матеріалу. На основі аналізу спеціалізованої навчальної літератури та науково-дослідницьких праць останніх років виокремимо такі основні вектори реалізації специфіки податково-інвестиційних правовідносин: 1) державна податкова підтримка інвестицій; 2) податкове стимулювання та заохочення інвестицій; 3) податкове звільнення у сфері інвестування. Ефективна інвестиційна діяльність завдяки значному соціально-економічному ефекту бажана для суспільства, проте для приватного інвестора ця діяльність, безумовно, пов'язана із ризиком, адже він використовує власні чи залучені кошти без будь-яких гарантій отримання позитивного результату від інвестиційної діяльності, тому інвестування потребує заохочення у формі підтримки, насамперед податкової. Необхідно наголосити на тому, що державна податкова підтримка інвестицій є збірним поняттям, яке розглядають як комплекс, що входить до державної політики у сфері інвестицій та державної підтримки інвестиційної діяльності. Вважаю за необхідне зупинитися на ЗУ "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць" від 6 вересня 2012 р. [1], а також вказати, що саме цей нормативно-правовий акт визначає основи державної політики в інвестиційній сфері на 2013-2032 рр. щодо стимулювання залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки. Щодо самого переліку пріоритетних галузей економіки, то він визначений КМУ та затверджений розпорядженням № 843-р від 14 серпня 2013 р. " Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки" [2]. У цьому переліку до пріоритетних галузей економіки зараховано: 1) агропромисловий комплекс за напрямами: виробництво, зберігання харчових продуктів, а також виробництво біопалива, з орієнтацією на імпортозаміщення; 2) житлово-комунальний комплекс за напрямами: створення об'єктів поводження з відходами; будівництво, реконструкція і технічне переоснащення у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення; 3) машинобудівний комплекс за напрямами: виробництво нових та імпортозаміщувальних видів комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, машин й устаткування, електричного устаткування, автотранспортних та інших транспортних засобів; 4) транспортна інфраструктура за напрямами: будівництво, реконструкція і технічне переоснащення у сфері транспортної інфраструктури; 5) курортно-рекреаційна сфера і туризм за напрямами: будівництво курортнорекреаційних об'єктів та об'єктів туристичної інфраструктури; 6) переробна промисловість за напрямом -імпортозаміщувальне металургійне виробництво. Вказаний перелік пріоритетних галузей економіки деякою мірою не відповідає положенням ст. 3 ЗУ "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою
doi:10.23939/law2019.22.130 fatcat:owavrm6ukzdfhc5sia7w3ndcxa