МОРФОМЕТРИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОШТРУЉА (Aulopyge huegelii) И ПИЈУРИЦЕ (Phoxinellus alepidotus) ИЗ ШАТОРСКОГ ЈЕЗЕРА

Радослав Декић, Бранка Билбија, Милица Лукач, Маја Мандић, Јасна Фришчић, Александар Иванц, Азра Бећирај
2017 СИМПОЗИЈУМ БИОЛОГА И ЕКОЛОГА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
Фауна слатководних риба Босне и Херцеговине одликује се значајним биодиверзитетомврста, а посебну карактеристку представља присуство великог броја ендемичних врста. Неке одендемичних врста имају уско аерало распрострањење и присутне су само на појединимлокалитетима. Истраживања аутохтоних и ендемичних врста риба од посебног су значаја, јер је зањихову заштиту и очување потребно адекватно познавање њихове биологије и екологије. У радусу приказани рeзултати истраживања ендемичних врста риба,
more » ... љa (Aulopyge huegelii) ипијурице (Phoxinellus alepidotus) из Шаторског језера. Aнализирано је 15 јединки оштруља и 16јединки пијурице. Јединке су узорковане у августу мјесецу 2015. помоћу електроагрегата маркеELT62II GI HONDA GCV160. Истраживањем су обухваћене основне морфометријскекарактеристике: тотална и стандардна дужина, као и маса и Фултонов коефицијент ухрањености.Такође код испитиваних врста утврђена је полна структура. Релевантним статистичким методамаизвршена је обрада добијених података и компарација праћених карактеристика. Резултатипоказују да су средње вриједности тоталне дужине (оштруљ – 9,28 cm, пијурица – 9,70 cm) ускладу са литературним подацима. Анализа добијених резултата по половима показује да јединкеженског пола обје испитиване врсте имају веће вриједности већине параметара у односу намужјаке.
doi:10.7251/skp1607123d fatcat:podhv2xypnahlenncm3fkr3avi