Clinical Effect of Bipolar Radiofrequency Thermotherapy on Allergic Rhinitis
アレルギー性鼻炎に対する高周波電気凝固術の有用性

Daisuke Oyake, Kentaro Ochi, Mitsuharu Takatsu, Toshiharu Shintani, Tsuyoshi Umehara, Mitsuharu Takatsu
2004 Nippon Jibiinkoka Gakkai Kaiho  
doi:10.3950/jibiinkoka.107.695 pmid:15346897 fatcat:jkwbfot3wrfrdek4whb3ji5sam