Cloning and characterization of the gene encoding β-amyrin synthase in the glycyrrhizic acid biosynthetic pathway in Glycyrrhiza uralensis

Honghao Chen, Ying Liu, Xiaoqin Zhang, Xinjie Zhan, Chunsheng Liu
2013 Acta Pharmaceutica Sinica B  
doi:10.1016/j.apsb.2013.09.002 fatcat:ze4tifmue5e6dhww6uc6rrxxai