تحلیل محتوای خشونت رسانه ای (مطالعه موردی: خشونت مطبوعاتی در انتخابات ریاست جمهوری ایران)

محمود روزبهانی, افسانه مظفری, علی دلاور
2022 دانش سیاسی  
تأسیس و توسعه مطبوعات در ایران آثار مثبت و منفی متعددی داشته است که در این میان «خشونت مطبوعاتی» از جمله پیامدهای منفی آن به‌شمار می‌آید. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای خشونت مطبوعاتی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران (به سال 1396) است. جامعه آماری این پژوهش روزنامه­های ایران، شرق، کیهان و وطن امروز و نمونه آماری مطالب حاوی خشونت در این روزنامه­ها است. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کمی و نمونه­گیری هدفمند استفاده شده است. ابزار اندازه­ گیری، مشاهده و مطالعه مطالب، نحوه اجرا
more » ... ی موارد مرتبط با خشونت و واحد تحلیل «کلمه» و «جمله» بوده است. یافته ­های پژوهش نشان داد در ایام برگزاری انتخابات، روزنامه­های مورد نظر در چهار بعد مخاطبان، موضوع، نوع اتهام و شکل انتشار خشونت از یکدیگر متمایز بوده ­اند.
doi:10.30497/pkn.2022.241586.2889 doaj:4d67521e629e4e319e90156e908422e3 fatcat:6copu3gdczcilkp53dj6gxldhy