'Bana Arkadaşını Söyle, Sana Yenilikçi Olup Olmadığını Söyleyeyim' Akran Sosyalleşmesinin Tüketici Yenilikçiliğindeki Rolü

Tuğba Kılıçer, Eda Paç Çelik
2018 Yönetim ve Ekonomi  
ÖZ Bu araştırmanın amacı, akran sosyalleşmesinin genç tüketicilerin moda yenilikçilik eğilimlerinde nasıl bir rol oynadığını incelemektir. Veriler bir devlet üniversitesindeki öğrencilerden kolayda örnekleme yoluyla anket tekniği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde açıklayıcı faktör analizi, kümeleme analizi ve tek yönlü Varyans analizinden yararlanılmıştır. Katılımcılar akran sosyalleşmesi açısından düşük, orta ve yüksek eğilimlilerin yer aldığı üç farklı kümede toplanmıştır. Bu kümeler,
more » ... tır. Bu kümeler, arkadaş tutkunları, arada kalanlar ve bağımsızlar olarak adlandırılmıştır. Kümeler içerisinde moda yenilikçilik eğilimi en yüksek küme arkadaş tutkunları iken, moda yenilikçilik eğilimi en düşük küme bağımsızlardır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda uygulamacılara ve gelecekte yapılacak araştırmalara yönelik öneriler tartışılmıştır. ABSTRACT The aim of this study is to investigate the role of peer socialization on consumer innovativeness of young consumers. A questionnaire was applied to students attending a state university through convenience sampling. The data was analyized through factor, cluster and one way ANOVA analyzes. Participants could be grouped in three separate clusters with respect to their adoption of peer socialization. Fashion innovativeness tendency of friend devotees is highest in these distinctive profiles. On the other hand, fashion innovativeness tendency of dependents is lower than the other clusters. The researchers also discuss managerial implications and directions for future research.
doi:10.18657/yonveek.317758 fatcat:jxh56g7r6zh2xanmznv4yjd6fq