Üniversite Uyum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

Seda SEVİNÇ TUHANİOĞLU, Cem Ali GİZİR
2020 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
Öz Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin üniversiteye uyum düzeylerini dört temel boyut (akademik, sosyal, kişisel-duygusal ve kurumsal) odağında belirlemeye yönelik geliştirilen Üniversiteye Uyum Ölçeğinin (ÜUÖ) psikometrik özelliklerinin incelenerek geçerlik ve güvenirliğinin sınanması amaçlanmaktadır. Araştırmanın iki farklı çalışma grubunu, bir devlet üniversitesinin çeşitli fakültelerinde öğrenim görmekte olan 712 (430 kadın, 282 erkek) ve 418 (261 kadın, 157 erkek) birinci sınıf
more » ... te öğrencisi oluşturmaktadır. Bu çalışmada, geliştirilen ölçme aracının yapı geçerliğini incelemek amacıyla açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Analiz sonuçları, ölçeğin, 45 maddeyi içeren dört faktörlü bir yapı sergilediğini ortaya koymuştur. Benzer ölçekler geçerliği kapsamında yapılan analiz sonucunda da ÜUÖ ile Üniversite Yaşamı Ölçeği arasında yüksek düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach alfa ile belirlenen iç tutarlık katsayıları akademik uyum için .92, sosyal uyum için .88, kişisel-duygusal uyum için .91, kurumsal uyum için .89 ve toplam ölçek puanı için .94 olarak hesaplanmıştır. ÜUÖ'nün test tekrarı güvenirlik katsayılarının ise .76 (kişisel uyum) ile .88 (kurumsal uyum) arasında değiştiği belirlenmiştir. Sonuç olarak, üniversite öğrencileri kapsamında geliştirilen dört faktörlü ÜUO'nün hem kuramsal hem de istatistiksel olarak geçerlik ve güvenilirlik ölçütlerini oldukça iyi düzeyde karşıladığı belirlenmiştir.
doi:10.9779/pauefd.547409 fatcat:qxatwf3fvjdino37ns47scw2c4