THE EFFECT OF PRE-EXERCISE ORAL ADMINISTRATION OF ALKALIZING MIXTURE UPON PHYSICAL PERFORMANCE AND POST-EXERCISE CHANGES IN BLOOD BIOMARKERS

Zbigniew Obmiński, Maria Ładyga, Wiesław Tomaszewski
2016 Polish Journal of Sports Medicine  
Streszczenie Wstęp. Do brze zna ne roz bież no ści do ty czą ce opi nii na te mat uży tecz no ści roz two rów alka li zu ją cych w spo rcie, skło ni ły nas do zba da nia wpły wu ta kich środ ków, po da wa nych przed wy sił kiem, na zdol ność do wy sił ku oraz po wy sił ko we zmia ny we krwi mle cza nu, rów no wa gi kwa so wo -za sa do wej i sta tu su hor mo nal ne go. Ma te riał i me to dy. Zba da no ośmiu mło dych męż czyzn o wy so kiej spraw no ści fi zycz nej. Trzy krot nie wi zy to wa li
more » ... e wi zy to wa li oni Za kład Fi zjo lo gii. W cza sie I wi zy ty okre ślo no po ziom VO2max. W czasie II i III wi zy ty, od dzie lo nej ty go dnio wą prze rwą, ba da ni wy ko na li w lo so wej ko lej no ści ta kie sa me te sty wy sił ko we, przyj mu jąc przed te sta mi rozt wór mie szan ki al ka li zu ją cej (AM) zło żo nej z wo do ro wę gla nu so du + cy try nia nu so du (1: 1, 0.3 g/ma sa cia ła) lub 1% roz twór NaCl słu żący ja ko pla ce bo (PL). Tryb ba dań wy sił ko wych z po da niem AM i PL był ta ki sam: dwa po wtarza ne wy sił ki na er go me trze, każ dy z in ten syw no ścią 95% VO2max, prze dzie lo ne prze rwą na odpo czy nek. W cza sie te stów po bra no krew ka pi lar ną w sze ściu punk tach cza so wych do oznacze nia rów no wa gi kwa so wo -za sa do wej, mle cza nu (La) i sta tu su hor mo nal ne go. Wy ni ki. Po da nie AM ob ni ży ło po wy sił ko we stę że nie jo nów wo do ro wych, ale zwięk szy ło po ziom La. AM nie wpły nę ła zna czą co ani na zdol ność wy sił ko wą, ani na wiel kość od po wie dzi kor ty zo lu i testo ste ro nu na wy sił ki. Ujaw nio no zna czą ce mię dzy osob ni cze róż ni ce wzor ców hor mo nal nych. Wnio ski. Wy ni ki po ka za ły brak zna czą ce go wpły wu AM na zdol no ści wy sił ko we oraz hormo nal ne re ak cje nad ner czy i go nad na wy sił ki. Po da nie AM zwięk sza po jem ność bu fo ro wą krwi i ob ni ża po wy sił ko wą kwa si cę mle cza no wą. Summary Background. Well known the discrepancy regarding opinions about usefulness of alkalizing solutions in sport led us to examine the effect of pre-exercise ingestion of these agents on physical performance, post-exercise changes in blood lactate, acid-base balance and the hormonal status. Material and methods. Eight young, physically active male adults of high fitness were enrolled to this study. They visited our Department of Physiology three times, the 1st visit was for examination of their VO2 max. During 2nd and 3rd visits, one week apart, they performed the same exercise tests in a randomized order, ingesting before the tests either alkalizing mixture (AM) consisted from sodium bicarbonate + sodium citrate, 1:1, 0.3g/body mass) or solution of 1% NaCl serving as placebo (PL). The mode of exercise study with AM and PL ingestion was the same: two repeated cycling efforts, each at 95% VO2max, separated by a rest period. Capillary blood was sampled at six time points during the tests to determine acid-base balance, lactate (La) and the hormonal status. Results. Ingestion of AM decreased post-exercise hydrogen ions levels but increased La. The were no significant effect of AM neither on the physical performance nor cortisol and testosterone responses to the tests. The significant between-subject differences in the average individual hormonal pattern has been revealed. Conclusions. The results indicated lack of significant effect of AM on physical performance and the hormonal adrenal and gonadal responses to exercises. AM ingestion increases blood buffer capacity and lowers post-exercise lactic acidosis.
doi:10.5604/1232406x.1227558 fatcat:7nvgzmf4lrgmxpf6rm4siv2utm