Barneperspektiv i nordisk pedagogikk, barne- og ungdomsforskning

Maria Øksnes, Vebjørg Tingstad
2019 Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk og Kritikk  
Senhøstes 2017 arrangerte forskere ved Institutt for pedagogikk og livslang læring og Institutt for lærerutdanning, NTNU, et forskningsseminar om barneperspektiv i pedagogikk-, barne- og ungdomsforskning. Begrepet barneperspektiv ble drøftet ut fra ulike faglige ståsteder, som pedagogikk, filosofi, antropologi og tverrfaglig barneforskning. Bakgrunnen for seminaret var et ønske om å holde levende en diskusjon om hva man kan forstå med barneperspektiv i forskningen - undersøke spørsmål som
more » ... spørsmål som hvordan syn på barn og barndom endrer seg over tid, hvilke temaer det forskes på, og hvilke teoretiske perspektiver forskningen forholder seg til. Samlet sett ønsket vi med seminaret å undersøke med et kritisk blikk ulike måter å posisjonere barn og barndom på i dag, og på det grunnlaget åpne opp for aktuelle problemstillinger for videre forskning på feltet.
doi:10.23865/ntpk.v5.1695 fatcat:h5cfvez2pfatfaflmvtg4daeyu