CZY SPOŻYWANIE WSPÓLNYCH POSIŁKÓW Z RODZINĄ MOŻE CHRONIĆ NASTOLATKI PRZED OTYŁOŚCIĄ?* CAN FAMILY MEALS PROTECT ADOLESCENTS FROM OBESITY?

Izabela Tabak, Maria Jodkowska, Anna Oblacińska, Krystyna Mikiel-Kostyra
2012 Developmental Period Medicine   unpublished
Streszczenie Cel pracy: Analiza zależności między częstością spożywania wspólnych posiłków z rodzicami a masą ciała 13-latków oraz wybranymi jej determinantami. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w 2008 roku jako ostatni etap badania długofalowego w prospektywnej kohorcie 605 dzieci. Młodzież 13-letnia otrzymała pocztą ankiety zawierające m.in. py-tania dotyczące częstości spożywania podstawowych posiłków w towarzystwie rodziców, regularności posiłków, spożywania warzyw i owoców,
more » ... w i owoców, aktywności zycznej i liczby godzin spędzanych przed telewizo-rem lub komputerem. Pielęgniarki szkolne dokonywały pomiarów wysokości i masy ciała uczniów. Anali-za statystyczna zawierała korelacje r-Pearsona, dwustopniową analizę skupień oraz analizę regresji lo-gistycznej. Wyniki: Zdecydowana większość badanej młodzieży (80-90%) przynajmniej raz w tygodniu spożywa każdy z podstawowych posiłków w towarzystwie rodziców, 21% codziennie z rodzicami zjada śniadanie, 41%-obiad, a 45%-kolację. Częstość spożywania wspólnych posiłków ujemnie koreluje ze wskaźnikiem masy ciała dziewcząt i liczbą godzin spędzanych przez nie przed telewizorem lub komputerem, a do-datnio z aktywnością zyczną, regularnością posiłków oraz spożywaniem warzyw przez młodzież obu płci. Najmniejsze średnie wartości BMI stwierdzono w grupie młodzieży często spożywającej posiłki wspólnie z rodzicami, największe-w grupie młodzieży, która rzadko zjadała posiłki w towarzystwie rodziców (ponad 20% młodzieży w tej grupie miało nadmiar masy ciała), przy czym różnice te były is-totne statystycznie wyłącznie wśród dziewcząt (p=0,025). Prawdopodobieństwo codziennego ograni-czania zachowań siedzącego trybu życia poniżej 2 godzin, podejmowania aktywności zycznej co naj-mniej 60 minut dziennie oraz spożywania warzyw i owoców jest dwa razy większe u młodzieży często spożywającej posiłki z rodzicami, a codziennego spożywania wszystkich podstawowych posiłków-ponad czterokrotnie większe. Wnioski: Spożywanie wspólnych posiłków z rodziną, stanowiąc predyktor prozdrowotnego stylu życia, może w sposób pośredni chronić młodzież przed nadwagą i otyłością. Promowanie rodzinnego spożywania posiłków powinno stanowić jedną z ważnych metod zapobiegania otyłości, szczególnie u nastoletnich dziewcząt. Abstract Aim: To analyse the relationship between the frequency of family meals and the body weight of 13-year-olds and its selected determinants. Material and methods: The study was conducted in 2008 as the last stage in a prospective cohort study of 605 children. Questionnaires containing questions about the frequency of family meals, the general regularity of meals, fruit and vegetable consumption, physical activity and the number of hours spent watching television or at the computer were sent to 13-year-olds by mail. School nurses performed *Praca wykonana w ramach zadania statutowego IMiD nr OPK 510-20-63 "Doświadczenia młodzieży związane z komunikacją w rodzinie i pozytywnymi praktykami rodzicielskimi".
fatcat:o2neado3w5bhxpvkr2vuykmb3y