Ahlaki Kimliğin Motivasyonel Kararlılık Üzerindeki Etkisi: Yükseköğretimdeki Turizm Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Mehmet POLAT
2020 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi  
Öz Turizm sektörünün başarısı onun sahip olduğu nitelikli işgücüne bağlıdır. Ahlaki kimlik ve motivasyonel kararlılık ise işgörenlerin niteliği açısından önemlidir. Turizm sektöründe ihtiyaç duyulan çalışanların büyük çoğunluğunu turizm eğitim kurumları karşılamaktadır. Bu nedenle işgücü kalitesinin hem alınan eğitimle hem de kişisel özelliklerle yakından ilişkisi vardır. Bu çalışmanın amacı turizm eğitimi almakta olan yükseköğretim öğrencilerinin ahlaki kimliklerinin onların motivasyonel
more » ... motivasyonel kararlılıkları üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığının tespit edilmesidir. Çalışmanın yükseköğretim öğrencileri üzerinde yapılmasının nedeni onların meslek hayatına atılmadan önce son aşamada şekillenen karakterlerinin sektördeki başarıyı da etkileyebileceği düşüncesidir. Araştırma, 25.03.2020-19.04.2020 tarih aralığında çevrimiçi anket aracılığı ile yapılmıştır. Veriler, Türk üniversitelerinin turizm bölümlerinde öğrenim gören 313 öğrenciden toplanmıştır. Analizlerden elde edilen verilere göre ahlaki kimliğin motivasyonel kararlılık üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Bu verilerin turizm stratejileri ve istihdam politikaları açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Abstract The success of the tourism sector depends on its qualified workforce. Moral identity and motivational stability are important for the quality of the employees. Tourism education institutions provide the majority of the employees needed in the tourism sector. Therefore, the quality of the workforce has a close relationship with both the training and personal characteristics. The purpose of this paper is to determine whether the moral identity of higher education students who studying tourism have any effect on their motivational stability. The reason why the study was carried out on higher education students is that their characters, which were shaped at the last stage before they embarked on their professional life, may also affect the success in the industry. The research was carried out through an online survey between 25.03.2020-19.04.2020. The data were collected from 313 students who studying in the tourism departments of Turkish universities. According to the data obtained from the analyzes, moral identity has a positive and significant effect on motivational stability. These data are considered important in terms of tourism strategies and employment policies.
doi:10.33905/bseusbed.729584 fatcat:kzsd5qce3bhfveyzivfdzc2kum