Doliostrobus taxiformis from Socka beds in Dobrna area, Slovenia

Aleš Šoster, Barbara Potočnik Krajnc, Vasja Mikuž
2015 Geologija  
Izvle~ek Prispevek obravnava ostanke iglavca vrste Doliostrobus taxiformis iz rjavosivih laporovcev zgornjeeocenskih sote{kih plasti, ki izdanjajo na južnih pobo~jih med Vra~kovim vrhom in Gru{evcem severno od Dobrne. Med ostanki iglavcev so najpogostej{e vejice z listi. Zelo redke so luske storžev. Abstract this paper is discussing remains of conifer species Doliostrobus taxiformis from brown-grey marls belonging to upper Eocene Socka beds, which outcrop on the southern slopes of the Vra~kov
more » ... h and Gru{evec north of Dobrna. the material consists mainly of leafy twigs and of rare cone scales.
doi:10.5474/geologija.2015.007 fatcat:liy5xnhqgrbf3dkdrxc2wnm5c4