O jednoj skupini somatskoga leksika u vezi s problemom slavenske imenske sufiksacije

Aleksandr Ivanović
2001 Folia Onomastica Croatica  
Proučavanje arhaičnih slavenskih tvorbenih modela omogućuje zaključivanje o starim kombinatornim i arealnim karakteristikama suflksalnih formanata slavenskih jezika. U prvom bi redu trebalo istraživati tvorbene tipove koji su u prošlosti bili prostorno ograničeni.
doaj:fe4f757e85ef4893ba0fc7dada3ae9d5 fatcat:j5c32ejrvzaiderx5556giombq