ИНСОН МАЪНАВИЙ КАМОЛОТИДА ДИН МУҲИМ ОМИЛ СИФАТИДА

Фарҳод Турсунбаев
2021
Бугун биз тез суръатлар билан ўзгариб бораѐтган, инсоният ҳозирга қадар бошидан кечирган даврлардан тубдан фарқ қиладиган ўта шиддатли ва мураккаб бир замонда яшамоқдамиз. Бундай мураккаб вазиятда инсон маънавиятини сақлаб қолиш жуда мураккаб ҳисобланади. Айниқса, инсон маънавиятини шакллантиришда диннинг ўрни катта, шунинг учун ҳам ѐшларга берилаѐтган тарбияни дин билан қўшиб олиб бориш зарурдир. Ушбу мақолада инсон маънавий камолатида дин муҳим омил эканлиги ѐритиб берилган.
doi:10.24411/2181-1385-2021-01022 fatcat:7xib5jcppzdtbp3qxipj6jvvti