Preparation and dielectric properties of thermo-vaporous BaTiO3 ceramics
Priprava in dielektrične lastnosti termo-parno porozne keramike BaTiO3

Anastasia Kholodkova, Marina Danchevskaya, Nellya Popova
2015 Materiali in Tehnologije  
A crystalline BaTiO3 powder was synthesized at 350°C for 0-20 h from TiO2 (> 99 % purity) and BaO (> 98 % purity) with water vapour acting as the reaction media. According to the XRD and SEM results, the BaTiO3 synthesized for 3 h proved to be the most adequate raw material for ferroelectric ceramics among the obtained samples as long as it consisted of pure crystalline sphere-shaped BaTiO3 particles with the average size of 156 nm. Pellets were pressed at (100, 150 and 200) MPa and sintered at
more » ... MPa and sintered at 1300°C for 1 h. The influence of the compacting pressure on the dielectric characteristics of BaTiO3 ceramics was studied by monitoring the permittivity and loss-tangent values of the pellets at 20 Hz-2 MHz. Kristalni prah BaTiO3 je bil sintetiziran pri 350°C od 0 do 20 h iz TiO2 (~istost: > 99 %) in BaO (~istost: > 98 %) z vodno paro kot reakcijski medij. Iz rentgenogramov in SEM-posnetkov izhaja, da je BaTiO3, sintetiziran 3 h, najprimernej{a surovina med vsemi vzorci za feroelektri~no keramiko, dokler sestoji iz~istih kristalnih okroglih delcev BaTiO3 s povpre~no velikostjo 156 nm. Peleti so bili stiskani pri (100, 150 in 200) MPa in sintrani 1 h pri temperaturi 1300°C. Vpliv tlaka pri stiskanju na dielektri~ne lastnosti keramike BaTiO3 je bil preiskovana s spremljanjem permitivnosti in velikosti izgube tg d peletov pri 20 Hz-2 MHz. Klju~ne besede: barijev titanat, termo-parno porozna sinteza, mikrostruktura, dielektri~na keramika
doi:10.17222/mit.2013.276 fatcat:wiskinozgjdzlpg4dpimmyicam