Lider Üye Etkileşimi ve Çatışma Yönetim Stili İlişkisi: Bir Alan Araştırması

Mehmet Güler
2019 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi  
Öz Bu çalışmanın amacı, örgütlerde yönetim kadrosunda yer alan lider vasıflı kişilerin astları üzerine belirledikleri davranışsal stillerin, ilişkilerine etkilerini ortaya koymaktadır. Lider-üye etkileşim kalitesi örgütün yönetim metodunda birincil etken olarak görülmektedir. Çatışmanın yönetimi çalışanlar arasındaki ilişkiyi pozitif ve negatif yönde doğrudan etkilemekteidir. Lider-üye etkileşiminin çatışma kültürü üzerindeki önemi tam olarka burada ortaya çıkmaktaıdır. Araştırma Türkiye' de
more » ... izm sektöründe çalışan iş görenleri kapsamaktadır. Çalışma, lider-üye arasındaki ilişkide hangi çatışma yönetimi stilinin daha sıklıkla tercih edildiğini tespit etmektir. Bu sebeple turizm sektörü bünyesinde 138 çalışandan anket yaparak veriler elde edilmiştir. Yapılan anket sonuçlarına göre; lider-üye etkileşimi yüksek bulunarak, turizm sektöründeki çalışanların çoğunlukla bütünleştirme en az kaçınma çatışma yönetim stilini seçtiği tespit edilmiştir. Bu anlamda lider üye ilişkilerinde bütünleştiren, uyma-ödün verme, ve uzlaşma çatışma yönetim stilleri ile olumlu yönde ilişkileri olduğu belirlenmiştir. Kaçınma çatışma yönetim stili ile anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Diğer taraftan, lider-üye etkileşim sürecide ilgili işletmenin kurumsal olması, imajı ve toplumsal kültür kodlarının etkisi olduğu tespit edilmiştir. Abstract The aim of this study is to determine the effects of behavioral styles on the subordinates of leading people in management.Leader-member interaction quality is seen as the primary factor in the management method of the organization. Conflict management directly and positively affects the relationship between employees. The importance of leader-member interaction on the culture of conflict emerges precisely here. Research in Turkey covers employees who work in the tourism sector. The aim of this study is to determine which conflict management style is preferred more frequently in the relationship between leader and member. For this reason, data were obtained from 138 employees in the tourism sector. According to the survey results; It has been found that the employees in the tourism sector mostly choose integration and least avoidance conflict management style. In this sense, it is determined that they have positive relations with leader member relations integrating, compliance-compromise, and reconciliation conflict management styles. There was no significant relationship between avoidance conflict management style. On the other hand, it was determined that the corporate, corporate image and social culture codes had an impact on the leader-member interaction process.
doi:10.26466/opus.529924 fatcat:a7x5o5wvrfevtpnz5dr77gfpq4