Μεθυλίωση της κυτοσίνης στη κωδική περιοχή και θέσεις ματίσματος του p53: εφαρμογή σε φυσικές και συνθετικές ίνες με εξάντληση και ψηφιακή εκτύπωση

Αικατερίνη Β. Φράγκου
2015
Η δυναμική διεργασία της μεθυλίωσης του DNA και η καταλυτική συμμετοχή της στην εξέλιξη, τη διαφοροποίηση αλλά και σε παθολογικές καταστάσεις όπως η καρκινογένεση έχει πλέον τεκμηριωθεί. Σε αντίθεση με τη μεθυλίωση των υποκινητών, o ρόλος της μεθυλίωσης στην κωδική περιοχή των γονιδίων που επίσης αποτελεί δυναμική διαδικασία παραμένει ωστόσο ασαφής. Οι περισσότερες μελέτες για την ενδογονιδιακή μεθυλίωση εντοπίζονται κυρίως στις CpG νησίδες, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει το
more » ... και η ύπαρξη μεθυλίωσης σε non-CpG αλληλουχίες που αποτελούν συχνά στόχους αυξημένης γενετικής αστάθειας. Πρόσφατα ολοένα αυξάνονται οι ενδείξεις ότι καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των περιοχών που εκφράζονται σε κάποιο γονίδιο, δηλαδή που ματίζονται, παίζει η ενδογονιδιακή μεθυλίωση του κυττάρου. Το p53 αποτελεί το σημαντικότερο ογκοκατασταλτικό γονίδιο και η ακεραιότητα αλλά και η ρύθμιση του έχουν καταλυτική επίδραση στην καρκινογένεση. Η ανακάλυψη την πολλαπλότητας των ισομορφών του p53 έχει σε μεγάλο βαθμό συμβάλει στην κατανόηση του μηχανισμού δράσης του και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί τόσο από διαγνωστική, όσο και από θεραπευτική άποψη. Για τους λόγους αυτούς η διερεύνηση της έκφρασης εναλλακτικών μορφών ματίσματος στο p53 κρίνεται ιδιαίτερα καθοριστική. Η διατριβή αυτή έχει ως στόχο τον καθορισμό του ενδογονιδιακού πρότυπου μεθυλίωσης στο p53 και τη συσχέτιση του με το εναλλακτικό μάτισμα καθώς και την τυχόν έκφραση διαφόρων RNA ισομορφών σε μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Για το σκοπό αυτό, αναλύθηκε το πρότυπο μεθυλίωσης σε θέσεις CpG (εξόνιο 10) καθώς και σε θέσεις που βρίσκονται εκτός αλληλουχιών CpG (εξόνιο 5) και αναλύθηκε η έκφραση του γονιδίου στα εξόνια 3-11 σε μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Επίσης, διερευνήθηκε με ανοσοαποτύπωση, η παρουσία της πλήρους πρωτεΐνης p53, των ισομορφών της Δ133p53, καθώς και των p53β και p53γ που προέρχονται από εναλλακτική συναρμολόγηση στο εξόνιο 9. Τέλος καταγράφηκε η έκφραση των δύο σημαντικότερων γνωστών γονιδίων που δρουν ως ρυθμιστές στο μονοπάτι του p53 [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.278181 fatcat:b2fi5hyp6ncxnh6awsygobrqia