Retrospective observation of our breast cancer patients

Hasan Ergenç, Serdar Olt, Özlem Uysal Sönmez, Ali Tamer, Aysel Gürkan Toçoğlu, Sümeyye Korkmaz
2015 Sakarya Medical Journal  
Meme kanseri birçok ülkede kadın sağlığını etkileyen ve yaygın olarak görülen kanser türlerinden biridir. Ancak hastalığın erken tanıya yönelik tarama yöntemleri ile tedavisi de olasıdır. Tarama programları ile hastaların erken dönemde tanı alması ve tedavi görmesi mümkündür. Burada kliniğimizde 2011-2013 yılları arasında Onkoloji kliniğimizde meme kanseri tanısı konan ve takip edilen 150 hastanın, demografik,klinik ve histopatolojik özelliklerini güncel literatür bilgileri ile karşılaştırarak
more » ... le karşılaştırarak sunmayı amaçladık. Çalışmaya dahil edilen 150 meme kanserli hastanın yaş ortalaması 58, tanı yaşı ortalaması 52, menopoz yaşı ortalaması 47, menarş yaşı ortalaması 13, doğum sayısı ortalama 2 ve ilk çocuğunu doğurma yaşı ortalama 22.5 olarak kaydedildi. Hastaların 68 (%45.3)'i premenopozal ve 82 (54.7)'si postmenopozal idi. Hastaların 19 (%12.7)'u OKS, 6 (%4)'sı HRT, 13 (%8,7)'ü sigara ve 1 (%0.7)'i alkol kullanıyordu. Aile öyküsünde meme kanser olan hasta sayısı 13 (%8.7) olarak kayıt edildi. Östrojen reseptör pozitifliği olan hasta sayısı 100 (%66,7), progesteron reseptör pozitifliği olan hasta sayısı 87 (%58), Cerb b2 pozitifliği 38 (%25.3) olarak tespit edildi. Hastaların histopatolojik tiplerine bakıldığında en sık invaziv duktal karsinom (%81.3) ve invaziv lobuler karsinom (8.7) olduğu saptandı. Sonuç olarak hastalarımızın 52 olan tanı yaşına bakıldığında 45 yaşından sonra yapılacak olan mamografi taramalarıyla Meme Kanserli hastalara metastaz gelişmeden tanı konulabileceği gerçeğini vurgulamak istedik. Breast cancer is the one of the most common types of cancer which affects women's health in many countries. However, it is likely to be diagnosed early by the screening methods and to treat the disease. It is possible for the patients to be diagnosed in early term by screening programs and to be treated. In this study, we aimed to presenting demographic, clinical and histopathological features of 150 patients diagnosed and followed as breast cancer in our Oncology Clinic between the years 2011-2013 by comparing with the recent literature data. The mean age patients were 58 years. 68 of the patients (45.3%) were premenopausal. The number of the patients with a family history of breast cancer was noted as 13 (8.7%). It was determined that the number of the patients with oestrogen receptor positivity was 100 (66.7%), progesterone receptor positivity was 87(58%), C-Erb b2 positivity was 38 (25.3%). With regard to the histopathological types of the patients, it was determined that the most frequent types were invasive ductal carcinoma (81.3%) and invasive lobular carcinoma ( 8.7%). Considering to the diagnosis age of 52 in our study, we wanted to highlight that mammography screening after the age of 45 will provide apportunities to identify at an early stage.
doi:10.5505/sakaryamj.2015.38233 fatcat:zqizahg4cva4pnr73crx23i3ei