EEN VERNIETIGING

J. W. Van Aanhold, F. Graafstal
1978 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Belastinglatentie Pensioenvoorziening Voorraadwaardering HET OORDEEL VAN DE ONDERNEMINGSKAMER OVER DE JAARREKENING 1974/75 VAN N.V. VULCAANSOORD door J. W. van Aanhold en Drs. F. Graafstal De O ndernem ingskam er van het Gerechtshof te Am sterdam (O.K.) heeft op 26 mei 1977 arrest gewezen in de procedure, waarbij de Stichting voor Sociaal Aandeelhoudersschap, de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie Sobi en P. T. Lakem an op een aantal punten herziening van de jaarrekening 1974/75 van N.V.
more » ... caansoord vorderden. De uitspraak is opzienbarend: sam envattend is de O.K. van oordeel, dat "de in geschil zijnde jaarrekening . . . zodanige ernstige gebreken vertoont, dat de te ge ven aanwijzingen tot algehele vernietiging daarvan m oeten leiden". De uitspraak houdt dan ook niet m inder in dan een vernietiging van zowel de vaststelling als de goedkeuring van de jaarrekening en geeft bevel tot opmaking van een nieuwe jaarrekening m et inachtnem ing van een aantal aanwijzingen. Het arrest is niet alleen interessant vanwege het ingrijpende karakter van het oordeel; belangrijker nog is de algemene, richtinggevende betekenis die aan een aantal elem enten van het arrest is te hechten. Vandaar dat een bespreking -die overigens geen volledige behandeling van het 32 pagina's om vattende arrest zal zijn -op zijn plaats is. Inmiddels is N.V. Vulcaansoord failliet verklaard. Dit zal waarschijnlijk beteke nen, dat de uitspraak helaas niet m eer in hogere instantie zal worden getoetst.
doi:10.5117/mab.52.15014 fatcat:n23toccesfcfviftzbnbwt7cuq