N-terminal pro-B-type natriuretic peptide and insulin resistance in overweight and obese subjects

Aytekin Alcelik, Eyup Aytekin, Mehmet Tosun, Gülali Aktaş, Selim Ayhan, Serkan Ozturk, M. Fatih Ozlu, Haluk Savli, Mehmet Yazici
2012 Journal of Experimental and Clinical Medicine  
ÖZET Farklı obez popülasyonlarda B-tip natriüretik peptid (BNP) seviyelerini araştıran bazı çalışmalar yapılmıştır. Henüz tam açıklanamayan bir mekanizma ile obezlerde BNP düzeyleri sıklıkla düşük olarak saptanmaktadır. Bilinen kalp hastalığı olmayan bireylerde plazma NT-proBNP seviyeleri, obezite ve insülin direnci arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Çalışma popülasyonumuz iki gruptan oluşmaktaydı. Vücut kitle indeksi (VKİ) ≤25 kg/m 2 olanlar zayıf grubuna (LG, n=30), >25 kg/m 2 olanlar
more » ... ise fazla kilolu ve obez grubuna (OG, n=78) alındı. Ciddi hipertansiyonu, kalp yetmezliği, iskemik kalp hastalığı, böbrek veya karaciğer yetmezliği, malignitesi olan hastalar, gebeler ve 65 yaş üstü hastalar çalışmaya alınmadı. Zayıf hastaların grubunda NT-proBNP ile kilo (r=-0,379, p=0,004) ve VKİ (r=-0,286, p=0,030) arasında negatif bir ilişki varken, obez grupta NT-proBNP ve VKİ arasında böyle bir ters korelasyon saptanmadı. Obezite seviyelerinin belirteçlerini saptamak için çok değişkenli lojistik regresyon analizleri yaptık. Bu belirteçler ile obezite arasında anlamlı ilişki saptanmadı. İnsülin seviyelerinin obezite ile güçlü bir ilişkisi vardı ancak yine de bu ilişki istatistiksel anlamlılık düzeylerine ulaşamıyordu (p=0,054). Zayıf hasta grubunda NT-proBNP ve VKİ arasında ters korelasyon vardı. Aynı grupta NT-proBNP ve homeastatik modelde değerlendirme (HOMA) ve insülin seviyeleri (r=-0,035, p=0,789) arasında korelasyon yoktu, ancak obez grupta BNP ve HOMA (r=-0,219, p=0,009) ve insulin seviyeleri (r=-0,252, p=0,002) arasında istatistiksel olarak anlamlı ters ilişki vardı. Irk ve etnik köken bu farklılığa katkıda bulunuyor olabilir.
doi:10.5835/jecm.omu.29.03.004 fatcat:77yodgvf35f2xasupu3hilb2um