PRACA POGLĄDOWA

Anna Korzon-Burakowska, Sabina Tęcza, Klinika Tętniczego, Regionalne Diabetologii, Akademii Diabetologii, Medycznej, Gdańsku
2005 Diabetologia Praktyczna   unpublished
Infekcje w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej Diabetic foot infections STRESZCZENIE Infekcje stóp u chorych na cukrzycę stanowią po-ważny problem, ponieważ mogą być przyczyną am-putacji kończyny. Z tego względu, że w wielu wy-padkach nie występują typowe objawy kliniczne, diagnozę stawia się zbyt późno. U chorych z infek-cjami łagodnymi, którzy wcześniej nie otrzymywali antybiotyków, infekcje są z reguły wywołane przez ziarniaki Gram-dodatnie. W przypadku poważniej-szych infekcji flora jest
more » ... kle mieszana, a terapia empiryczna powinna uwzględniać antybiotyki o szerokim spektrum działania. Infekcje o łagodnym i umiarkowanym stopniu nasilenia mogą być leczone w warunkach ambulatoryjnych. Przewlekła infekcja tkanek miękkich może prowadzić do rozwoju zmian zapalnych w kościach. Rozpoznanie zapalenia kości jest trudne i może wymagać wykonania biopsji kości lub rezonansu magnetycznego. W niektórych przy-padkach zapalenie kości może być leczone zachowaw-czo, jednak antybiotyki, przynajmniej początkowo, należy podawać parenteralnie, a terapia powinna trwać co najmniej 6 tygodni. Leczenie infekcji stóp u chorych na cukrzycę powinny prowadzić zespoły wielospecjalistyczne. Słowa kluczowe: stopa cukrzycowa, infekcje tkanek miękkich, zapalenie kości ABSTRACT Foot infections are common and serious problem in patients with diabetes which can lead to lower limb amputations. Diagnosis in many cases can be delayed due to the lack of typical clinical signs. In patients with mild infections who did not previously received antibiotics infection is usually caused by G(+) cocci. More severe soft tissue infections are polymicrobial and empiric therapy must include broad spectrum antibiotics. Mild and moderate infections can be treated on outpatient basis. Chronic soft tissue infection can lead to osteomielitis. Diagnosis of bone infection is difficult and may require bone biopsy or magnetic resonance imaging. In some cases osteomielitis can be treated conservatively but therapy should last for at least 6 weeks. Treatment should always cover Staphylococcus aureus and initially antibiotics should be given intravenously. Antibiotic therapy for not infected wounds is not recommended. Multidisciplinary approach to treatment of diabetic foot infection is necessary.
fatcat:6dtddszu4bggtlrlov2e67ptgy