"Bezpečí všem, bezpečně pro všechny" (projekt prevence kriminality, zásahů při mimořádných událostech a poskytování rychlé záchranné pomoci)

Milan Kučera, Milan Kučera, Roman Bláha
2005 Kontakt  
sociální fakulta, katedra právních oborů, řízení a ekonomiky ÚVOD Analýze okolností, které ve společenské praxi vyvolávají sociálně patologické jevy, popř. umožňují jejich existenci, je v teoretické oblasti zcela nesporně věnován dostatek pozornosti. Stejný závěr platí i o tvůrčím úsilí vynakládaném k vytvoření koncepcí regulujících a eliminujících jejich výskyt. Každodenní reálná společenská praxe a z ní vyplývající statistiky společensky závadových jednání však ukazují na velkou složitost,
more » ... čnou obtížnost a malou úspěšnost transformace hypotetických konstrukcí do praxe faktických sociálních dějů. Z tohoto hlediska je s dostatečnou myšlenkovou výbavou nutné experimentálně hledat efektivní empirické metody vedoucí k vytváření společensky žádoucího prostředí konsenzuální shody majoritní části společnosti v oblasti potlačení nežádoucích jednání a rizik bezpečnostní povahy. Lze konstatovat, že k významnému zlepšení v daném směru může docházet, když občané budou disponovat odpovídající sumou relevantních informací bezpečnostního charakteru, která jim umožní získat dostatečnou představu o schématu fungování bezpečnostní politiky státu a obecném průběhu sociálně nežádoucích jevů v celé šíři jejich rozmanité škály. Na základě takového poznání lze důvodně očekávat jejich ztotožnění se s touto vizí a jejich konkrétní aktivní podíl na jejím fungování. Lze při tom vycházet z poznání, že důvěru a vlastní přístup lze dovozovat z dostatečného faktického zvládnutí podstaty jevů a událostí. Snahou o naplnění výše popsaného postupu v praxi je organizace výstavy "Bezpečí všem, bezpečně pro všechny" s cílem prevence závadových chování, kriminality a mimořádných událostí.
doi:10.32725/kont.2005.073 fatcat:mn5qoniecjeqliz3vkdr37ftfe