Methods for determining and detuning the length of nonlinear crystal in optical pulse chirped amplifier

Deng Qing-Hua, Ding Lei, He Shao-Bo, Tang Jun, Xie Xu-Dong, Lu Zhen-Hua, Dong Yi-Fang
2010 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.59.2525 fatcat:otwcx6a225cv5fyd2ofyayneae