اثربخشی زوج درمانی با رویکرد اسلامی بر رضایت زناشویی

جعفر جدیری, علی فتحی آشتیانی, فرشته موتابی, حمیدرضا حسن‌آبادی
2017 مطالعات اسلام و روانشناسی  
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی زوج‌درمانی با رویکرد دینی بر رضایت زناشویی بود. طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی، با روش پیش آزمون، پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری را زوجین مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره شهرستان ری تشکیل ­دادند که با رعایت ملاک­های ورود و خروج 12 زوج انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه جای گرفتند. ابزار پژوهش، پرسشنامه رضایت زناشویی محقق ساخته و پروتکل زوج درمانی با رویکرد دینی محقق ساخته بود. مداخله صورت گرفته بر روی گروه آزمایش به مدت 13 جلسه سه ساعت و نیم بوده و یکبار در هفته اجرا
more » ... یکبار در هفته اجرا شد. پس از اتمام مداخله از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که زوج درمانی با رویکرد دینی رضایت زناشویی زوجین گروه آزمایش را در مقایسه با گروه گواه به صورت معناداری افزایش داده است.
doi:10.30471/psy.2017.1366 doaj:b6ffd4d8dcad47ca9503bc147b0bc770 fatcat:qk3v76s4zvg45ey3jz76xzbj2u