Dilemata sociálních pracovníků s ohledem na práci s romským etnikiem

Jiří Prokop
2020 Homo et Societas  
V tomto textu nejprve vymezíme dilemata a popíšeme proces jejich vzniku. Budeme se věnovat popisu dilemat v historii a to prostřednictvím šesti hodnotových a etických směrů. Nastíníme etická dilemata neboli problémy sociálních pracovníků tak, jak jsou pojímány v Etickém kodexu Společnosti sociálních pracovníků České republiky. V další části se budeme věnovat dilematům současné sociální práce. Zvlášť pak ve zkratce popíšeme dilema mezi právem a etikou. Celkem vymezíme osmnáct dilemat a ke
more » ... uvedeme, jak se eventuálně mohou promítnout do práce s romským etnikem. Jedná o osobní zkušenosti autora a také o zkušenosti sociálních pracovníků. Také zde navrhneme možnosti, jak s těmito dilematy pracovat. Dylematy pracowników socjalnych związane z pracą z romską grupą etniczną W tym tekście w pierwszej kolejności zdefiniujemy dylematy oraz opiszemy proces ich powstawania. Skoncentrujemy się na opisie dylematów w historii za pośrednictwem sześciu wartości i kierunków etycznych. Zarysujemy dylematy etyczne oraz problemy pracowników socjalnych tak jak są ujęte w Kodeksie Etyki Pracowników Socjalnych Republiki Czeskiej. W części dalszej zajmiemy się dylematem współczesnej pracy socjalnej. Zdefiniujemy osiemnaście dylematów i podamy jak każdy z nich może rzutować na pracę z romską grupą etniczną. Przedstawione zostaną osobiste doświadczenia Autora jak i doświadczenia pracowników socjalnych. W tej pracy sugerujemy różne możliwości radzenia sobie z dylematami. Dilemmas of social workers with regard to work with the Roma ethnic group In this paper we will first define the dilemmas and describe the process of their their formation. We will describe dilemmas in history through six ethical value and ethical orientations. We will outline the ethical problems of social workers as they are included in the Code of Ethics of the Society of Social Workers oft he Czech Republic. In the next part of we will deal with the dilemmas of contemporary social work. We will define eighteen dilemmas and statefore each of them how they may eventually be reflected in work with the Roma ethnic group. The author's personal experiences as well as the experiences of social workers will be presented. In this paper we suggest different options for dealing with dilemmas.
doi:10.4467/25436104hs.20.004.13237 fatcat:44bdg62ofrc3jgv3yl3efve7uy