Açık Alan Rekreasyon Aktivitelerine Katılmayı Motive Eden Faktörlere Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması

Ebru Gözen
2020 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi  
Öz Çalışmanın temel amacı, öncelikle 'rekreasyon aktivitelerine katılım motivasyon ölçeği' geliştirmektir. Literatür taraması sonucu ölçek geliştirilmiştir. Veriler, 2019 yılında Antalya destinasyonunda spor kulüplerine üye olan ve olmayan amatör rekreasyon katılımcılarına uygulanan anket ile toplanmıştır. Ölçek ile ilgili açımlayıcı ve doğrulayıcı analizler gerçekleştirilmiştir. Faktör analizi sonucuna göre, toplam varyansın %60,86'sını açıklayan beş boyutlu (başarı odaklılık, zorluklara
more » ... k, zorluklara meydan okuma, risk alma, bireysellik ve yenilik) ölçek elde edilmiştir. KMO değerleri incelendiğinde, 0,50'nin altına düşen bir değer olmadığından dolayı boyutların KMO değerleri kabul edilebilir düzeydedir. Boyutlardaki ifadelerin faktör yüklerine bakıldığında ise, en düşük olan değer 0,485'dir ve 0,40 altında herhangi bir değer olmaması, ifadelerin boyutlar için uygun olduğunu göstermektedir. CA değerleri ise, 0,80 üstüdür ve bundan dolayı boyutlar güvenilirdir ve iç tutarlığa sahiptir. Faktör analizi sonrasında yapısal eşitlik modeli aracılığıyla DFA analizi yapılmıştır. Sonuçlara göre modelin uyum iyiliği yeterlidir. Abstract The main purpose of the study is to develop a " scale for determine factors motivating participation in recreation activities". The scale was developed as a result of the literature review. The data were collected by a questionnaire applied to amateur recreation participants who were members and unmember of sports clubs in Antalya destination in 2019. Exploratory and confirmatory analyzes related to the scale were performed. According to the result of the factor analysis, a five-dimensional scale (success-oriented, challenge, risk-taking, individuality and innovation) was obtained, which explained 60.86% of the total variance. When the KMO values are examined, the KMO values of the dimensions are at an acceptable level since there is no value below 0.50. When factor loads of the items in the dimensions are examined, the lowest value is 0.448 and no value below 0.40 indicates that the expressions are suitable for the dimensions. CA values are above 0.80, so the dimensions are reliable and have internal consistency. After factor analysis, DFA analysis was done through structural equation model. According to the results, the goodness of fit of the model is sufficient.
doi:10.26677/tr1010.2020.475 fatcat:moxvu7ooibcktf3v2z3plnufau