Orta Kariyer Evresinde Bulunan Akademisyenlerin Akademisyenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri

Tijen Tülübaş, Şöheyda Göktürk
2018 Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi  
Tijen Tülübaş, Şöheyda Göktürk Orta kariyer evresinde bulunan akademisyenlerin akademisyenlik mesleğine yönelik görüşleri ÖZ Akademisyenler ortaya koydukları her türlü çalışma ile üniversitelerin önemli işlevlerini yerine getirmekte, üniversitelerin bugünü ve geleceğini belirlemektedirler. Bu bakımdan akademisyenlik mesleğine yönelik çalışmaların sonuçları her bakımdan önemli katkılar sağlamaktadır. Bu araştırmanın amacı, orta kariyer evresinde bulunan akademisyenlerin akademisyenlik mesleğine
more » ... önelik görüşlerini irdelemektir. Akademisyenliğin kendi başına bir meslek olup olmadığı üzerine tartışmalar bulunmakla birlikte, akademisyenliği farklı uzmanlık alanlarını kapsayan bir meslek olarak tanımlayan çalışmalar sayıca daha fazladır. Mevcut araştırma akademisyenliği bir meslek olarak ele almakta, bu mesleği yürütenlerin görüşleri doğrultusunda mesleğin temel özelliklerini tanımlayacak bulgulara odaklanmaktadır. Araştırma, her bir katılımcının (case) kendisine has yaşantılarına dayalı olarak akademisyenliğinin algılanan temel değer ve niteliklerini tanımlamayı hedeflediğinden kolektif araçsal durum çalışması deseninde tasarlanmış ve devlet üniversitelerinde görev yapmakta olan, farklı alan uzmanlığına, cinsiyete, unvana ve yaşa sahip 24 orta kariyer evresi akademisyen ile yürütülmüştür. Orta kariyer evresi mesleki etkinlik açısından farklı değişim ve tecrübeleri barındıran bir dönem olarak önemli görülmekle birlikte araştırmalarda göz ardı edilen bir dönem olduğu sıklıkla belirtilmektedir. Bu bakımdan mevcut çalışmanın orta kariyer evresinde bulunan akademisyenlerle yürütülmesi tercih edilmiştir. Araştırmanın verileri açık-uçlu yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiş, elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizinde toplan yedi kategori elde edilmiştir. Araştırma bulguları; akademisyenlerin mesleği, iki yönlü bir meslek, usta-çırak ilişkisiyle edinilen bir meslek, edinilmesi ve yürütülmesi zor bir meslek, hayatın her yerinde olan bir meslek, para için yapılmayacak bir meslek, özdenetime dayalı bir meslek ve toplumsal saygınlığı olan bir meslek olarak tanımladıklarını göstermektedir. Katılımcıların akademisyenlik mesleğinin özü ile ilgili ortaya koydukları bu görüşlerin, akademisyenlerin çalışma yaşantılarına yönelik yapılacak düzenlemelerde dikkate alınması, alınan kararların uygulamaya konulması ve etkili sonuçlar üretebilmesi bakımından önemlidir. ABSTRACT Academics accomplish important functions of universities all through their performances and determine the present and future of universities. Therefore, studies focusing on academic profession contribute significantly. Thus, the present study aims to investigate the perceptions of midcareer academics regarding academic profession. Although discussions whether academic profession is a distinct profession are two-fold in the literature, academic profession is defined as a distinct profession that comprises of different disciplines in many current studies. The present study defines academic profession as a distinct profession and aims to define the fundamental characteristics of the profession from the perspective of academics themselves. Since the focus of the study is the unique experiences and perceptions of each participant academic (case) in defining the fundamental values and principles of the profession, collective instrumental case study design was used, and 24 academics with different disciplines, genders, ages and titles from two state universities participated the study. Midcareer is considered to be a significant career stage characterized with change and development, but takes rather little attention in the current literature. Thus, midcareer academics were selected for the present study considering that the findings could better contribute to the literature and practitioners. Data was collected using semi-structured interview form, and seven categories emerged after the content analysis. According to these findings, midcareer academics define academic profession as a two-fold profession (teaching and research), acquired through master-apprentice relationship, one difficult to acquire and perform, comprises whole life, guided by moral rather than material aspirations, based on self-discipline and prestigious in society. These findings could guide policy makers in designing policies that might work better and more effectively in academic life.
doi:10.33400/kuje.422087 fatcat:ownejiswczh5plczgnjk45kzvu