Kontrola rizika i osiguranje

Vladimir Čolović
2012 Godišnjak Fakulteta Pravnih Nauka  
Kontrola rizika i osiguranje Sažetak: Ostvarenje rizika zavisi, pre svega, od njegove prirode. Ali, rizik se može umnožavati, što otežava njegovu kontrolu. Kontrola rizika i mogućnost uticaja na njegovo ostvarenje predstavlja jedan od najsloženijih poslova, ne samo osiguravajućih društava, već i svih subjekata u jednom društvu. Naime, rizik uvek preti, bez obzira iz čega se sastoji i kada se i gde može ostvariti. No, rizik je najznačajnije posmatrati sa aspekta osiguravača, kojima je to osnovna
more » ... delatnost (misli se na pokrivanje rizika), ali, značajno je posmatrati i zaštitu od rizika u okviru preduzeća, pravnih lica, uopšte.U ovom radu se govori o načinima kontrole rizika i načinima upravljanja rizikom, u okviru osiguravajućih društava, kao i u okviru drugih pravnih lica, koja zaštitu od rizika traže, pre svega, kod osiguravajućih društava, ali moraju defi nisati i drugemodele zaštite. Takođe, ovaj rad posvećuje pažnju i jednom od važnih akata kad je u pitanju kontrola rizika od strane osiguravača. Radi se o Direktivi EU br. 2009/138/EC, koja se naziva "Solventnost II" i čiji je cilj uvođenje sveobuhvatnog upravljanja rizikom u cilju zaštite osiguranika. Ono što predstavlja zaključak ovog rada, odnosi se na činjenicu, da se rizik može kontrolisati i da se zaštita ne sastoji samo u osiguranju, kao i u saosiguranju i reosiguranju, već i u prevenciji, odnosno, u preduzimanju mera za smanjenje mogućnosti ostvarenja rizika i smanjenja nastalih šteta.
doi:10.7251/gfp1202124c fatcat:npsewujpmbhujinttbgg4eruq4