Dilemmas of responsibility for robots controlled by artificial intelligence
Dylematy odpowiedzialności za roboty sterowane sztuczną inteligencją

Małgorzata Maternowska
2022 Nowoczesne Systemy Zarządzania  
Wielu naukowców na całym świecie zajmujących się prawem i ekonomią argumentuje za potrzebą ponownego przemyślenia środków prawnych, jeśli stosuje się je do ewentualnych szkód będących efektem zastosowania sztucznej inteligencji (robotów). Do tej pory nie istnieje jednak ogólne sformułowanie odpowiedzialności w wymienionych przypadkach, a proponowane rozwiązania różnią się w zależności od jurysdykcji. W niniejszym artykule, opierając się na analizie literatury i dokumentów źródłowych w postaci
more » ... tniejących (lub proponowanych) aktów prawnych, przedstawiono problemy związane z deliktami robotów oraz podjęto próbę oceny wyzwań, przed którymi stoją decydenci w zakresie regulacji dotyczących deliktów robotów sterowanych sztuczną inteligencją w kontekście ich wpływu na rozwój postępu technologicznego. Zagadnienie to uznano za celowe. Jest ono istotne w zakresie zarządzania innowacjami. To, jak prawo reaguje na delikty robotów, jest kwestią o doniosłym znaczeniu: może stymulować bądź hamować rozwój sztucznej inteligencji. Ustalenie określonych ram prawnych w tym względzie ma także duże znaczenie w kontekście obowiązków po stronie tworzących i wdrażających określone rozwiązania. Ryzyko związane z odpowiedzialnością jest jednym z kluczowych czynników decydujących o sukcesie nowych technologii, produktów i usług. Odpowiednie zabezpieczenie przed ryzykiem jest niezbędne do zapewnienia społeczeństwu, że może ono zaufać nowej technologii mimo możliwości poniesienia szkody. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż nadal brak odpowiedzi na pytanie: jak można, wykorzystując prawo, stymulować rozwój technologii? Stosowane systemy odpowiedzialności najczęściej nie są w tym względzie pomocne. Standardowe prawo dotyczące zaniedbań i odpowiedzialność za produkt nie odnoszą się odpowiednio do wielowymiarowych kwestii motywacyjnych, ważnych z punktu widzenia zarządzania innowacjami i rozwojem technologicznym. Występuje zatem konieczność prowadzenia dalszych badań w zakresie konstrukcji prawa określającego odpowiedzialność za delikty robotów/sztucznej inteligencji.
doi:10.37055/nsz/155318 fatcat:czl3mq5xp5ecrjk5ixbqmud45i