The role and significance of Russian doctrinal documents, with particular focus on information security doctrines from 2000 and 2016

Łukasz Dryblak
2017 Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej  
The role and significance of Russian doctrinal documents, with particular focus on information security doctrines from 2000 and 2016 Zarys treści: Autor artykułu stawia sobie za zadnie przeanalizowanie roli rosyjskich dokumentów doktrynalnych oraz ich wartości dla analizy polityki rosyjskiej. Podkreśla ciągłość sowieckiej i rosyjskiej myśli wojskowej, która znajduje odzwierciedlenie m.in. w sposobie formułowania i używania przez Rosję dokumentów doktrynalnych. Na przykładzie wspomnianych
more » ... wspomnianych dokumentów podkreśla on ofensywny charakter działań Kremla, który pod pretekstem obrony rosyjskiej tożsamości realizuje starą politykę imperialną. Outline of content: The author of the article undertakes the task of examining the role of Russian doctrinal documents and their value for the analysis of Russian politics. He underlines the continuity of the Soviet and Russian military thought, reflected also in the way Russia formulates and uses doctrinal documents. Using the example of these documents, he emphasises the offensive character of Kremlin's actions, which under the pretext of defending Russian identity implements the old imperial policy. Słowa kluczowe: ZSRR, doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej, doktryna informacyjna, dezinformacja, strategia informacyjna, rosyjska narracja polityczna, Russkiy Mir, sowietologia
doi:10.12775/sdr.2017.en3.09 fatcat:d5xufs72effazekoltqolrjkoq