A Survey of Technologies for Unmanned Merchant Ships

Jia Wang, Yang Xiao, Tieshan Li, C. L. Philip Chen
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3044040 fatcat:oewv5s3zajcepmc52ugsoshvm4