Investigation into Variations of Saw Rotation and Noise Level in Cutting by Circular Saw

Nazmi Sengun, Rasit Altindag, Servet Demirdag
2013 Pamukkale University Journal of Engineering Sciences  
Doğaltaş işleme teknolojisinde kayaçları kesmek için en çok elmas soketli dairesel testereler kullanılmaktadır. Bu testerelerle kesim sırasında kayaca bağlı olarak önceden ayarlanmış çevresel hızda ve oluşan gürültü seviyesinde değişim görülmektedir. Çalışmada, kayaç kesme deneyleri sırasında testerenin boştaki ve yükteki durumuna göre gürültü seviyesi ölçümleri ve testerenin devir ölçümleri yapılmıştır. Buna göre görece gözenekliği düşük, dayanımı, sertliği ve özgül enerji değerleri yüksek
more » ... eğerleri yüksek kayaçlarda testerenin tam yükteki devir sayısı boştaki devir sayısına oranla yaklaşık % 1 oranında azalma göstermiştir. En yüksek azalma değeri kireçtaşlarında (bejler) ölçülürken traverten, limra ve andezitte daha düşük devir azalma değerleri ölçülmüştür. Gürültü seviyesindeki artış oranları ise yaklaşık % 6.46'ya kadar en yüksek andezit ve bazalt kayacında meydana gelmiştir. In natural stone technology, to cut rocks circular diamond saws are widely being used. With these saws some variations are seen on pre-set peripheral speed and occurring noise level according to the rock type during cutting. In this study, in rock cutting experiment by circular saw, spindle speed and noise level measurements were made both when cutting and standing idle. About 1% decrease was showed saw spindle speed when cutting according to idle at rocks having low porosity, high strength, hardness and specific energy value. While the highest decrease value was measured at limestone, a lower speed reduction values was determined in travertine, lymra and andesite. The highest noise level increases approximately 6.46% was occurred in andesite and basalt. Anahtar kelimeler: Mermer, Dairesel testere, Gürültü.
doi:10.5505/pajes.2013.98698 fatcat:fvm754xgpfbclmu5mbrbfe3sza