Gastrointestinal disorders in chronic kidney disease

Mengdi Wang, Yifan Guo, Wenjing Zhao
2019 Longhua Chinese Medicine  
doi:10.21037/lcm.2019.07.01 fatcat:2ig5djaxvnahpea74o2he6u5yy