Bone Mineral Density and Depression in Premenopausal Women with Primary Fibromyalgia Syndrome

Berna Tander, Yesim Akyol, Dilek Durmus, Gamze Alayli, Kivanc Cengiz, Ilker Ilhanli, Yasemin Ulus, Ferhan Canturk
2010 Turkish Journal of Rheumatology  
Objective: Sedentary lifestyle, depression and lack of physical activity may lead to a decrease in bone mineral density (BMD) in patients with fibromyalgia syndrome (FMS). The aim of this study was to evaluate the role of FMS in the development of osteoporosis and the impact of depression on the BMD. Materials and Methods: Fifty premenopausal women with a diagnosis of FMS according to the American College of Rheumatology (ACR) criteria and 40 premenopausal healthy controls were included in the
more » ... re included in the study. A structured form was prepared covering demographic characteristics of the subjects. The severity of pain, disease activity and depression level were evaluated by Visual Analog Scale (VAS), Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) and Beck Depression Inventory (BDI), respectively. Lumbar spine and left femoral neck BMD values were determined by dual energy X-ray absorptiometry (DEXA). Results: There was no difference between patients and controls according to age, body mass index and duration of education (p>0.05). BMD values in the lumbar vertebrae were significantly lower in the FMS group than in the controls (p<0.05). The BMD score was not different between the patients with a depression score higher or lower than the cut-off point (p>0.05). There were no correlations among BMD, age, and BDI, VAS, and FIQ scores (p>0.05). Conclusion: We found that BMD of the lumbar vertebrae was lower in FMS patients than in the control group. We detected that depression has no significant impact on BMD. (Turk J Rheumatol 2010; 25: 105-9) Özet Amaç: Fibromiyaljili (FMS) hastalarda, sedanter yaşam tarzı, depresyon ve azalmış fiziksel aktivite kemik mineral yoğunluğunun (KMY) azalmasına yol açabilir. Çalışmamızın amacı; FMS'nin osteoporoz açısından risk faktörü olup olmadığını ve bu hastalarda depresyonun KMY'ye etkisini araştırmaktı. Yöntem ve Gereçler: ACR tanı kriterlerine göre FMS tanısı alan 50 premenopozal kadın hasta ve 40 sağlıklı premenopozal kadın kontrol çalışmaya alındı. Olgulara demografik özelliklerini içeren yapılandırılmış bir form dolduruldu. Ağrı şiddeti Görsel Analog Skala (GAS) ile, hastalık aktivitesi Fibromiyalji Etki Sorgulaması (FES) ve depresyon düzeyi Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ile değerlendirildi. Hastalar BDÖ kesme puanına göre iki gruba ayrıldı. KMY lomber omurga ve femur boynundan dual enerji X-ray absorbsiyometri (DEXA) ile ölçüldü. Bulgular: Hastalar ile kontrol grubu arasında yaş, vücut kitle indeksi ve eğitim süresi açısından fark saptanmadı (p>0.05). Lomber bölge KMY değerleri FMS grubunda anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.05). Depresyon skoru kesme puanının üstündeki hastalarda, kesme puanının altındaki hastalarla karşılaştırıldığında KMY farklı değildi (p>0.05). KMY ile yaş, Beck skoru, ağrı şiddeti ve FES skoru arasında anlamlı korelasyon yoktu (p>0.05). Sonuç: Fibromiyaljili hastalarda lomber bölgede KMY'i kontrollerden düşük bulduk. Bu hastalarda depresyonun KMY'i etkilemediğini tespit ettik. (Turk J Rheumatol 2010; 25: 105-9) Anahtar sözcükler: Fibromiyalji, kemik mineral yoğunluğu, depresyon Al›nd›¤› Tarih: 18.07.
doi:10.5152/tjr.2010.12 fatcat:6mpq5lre2vb2ficjotdqdpebqy