Neonatal Resuscitation Program Provider Courses in Turkey

Başak Tezel, Mustafa İlhan, İlker Günay, Sema Özbaş
2015 Journal of Dr Behcet Uz Children s Hospital  
Objective: We aimed to reveal the factors effecting the success rates of participants and change in their levels of knowledge following Neonatal Resuscitation Program (NRP) courses in our country. Methods: Type of our study is descriptive. Electronic and printed course report files were used for data collection. From course reports data about participants including their occupation, specialty, working place, gender, results of pre-test, post-test, final and practice exams were obtained.
more » ... In the second half of 2007, 1411 health workers attended NRP provider courses. Difference between pre and post-test results was significant. A final exam was given to the participants at the end of the provider course which aimed to evaluate the course and participants and also as a legislative necessity for certification. Mean score of the participants was 94.8±4.7 for written test and 95.5±4.5 for practice exam. Also differences were found in the results of pre-test, post-test, written and practice exams with respect to occupation, working place and gender of the patients Conclusion: NRP training achieved a significant increase in knowledge and skill levels of the health workers in our study group. In order to assess impact of NRP on levels of practice, knowledge and skills, the participants should be evaluated during a follow-up period after training. ÖZET Amaç: Ülkemizde yapılan Yenidoğan Canlandırma Programı (Neonatal Resuscitation Program-NRP) kurslarını izleyerek katılımcıların başarı düzeyini etkileyen etkenleri ve bilgi düzeyi değişikliklerini belirlemeyi hedefledik. Yöntemler: Çalışmamız tanımlayıcı tipteydi. Veri toplamak için kâğıt üzerindeki ve elektronik ortamdaki kurs raporları kullanıldı. Kurs raporlarından toplanan katılımcı bilgileri; meslek, uzmanlık dalı, çalışılan yer, cinsiyet, ön test, son test, son sınav ve uygulama sınavı sonuçları idi. Bulgular: NRP uygulayıcı kurslarına 2007 yılının ikinci yarısında toplam 1411 sağlık çalışanı katıldı. Ön test-son test arasında anlamlı bir fark vardı. Uygulayıcı kursunun sonunda kursu ve katılımcıları değerlendirmek, bunun yanında yasal zorunluluğu da yerine getirmek için bir sınav yapılmaktadır. Katılımcıların ortalaması yazılı sınav için 94.8±4.7, uygulama sınavı için ise 95.5±4.5 idi. Ön test, son test, yazılı sınav ve uygulama sınav sonuçları arasında meslek, uzmanlık, çalışılan yer ve cinsiyet yönünden fark bulunmaktaydı. Sonuç: Araştırma grubumuzda NRP eğitimi, sağlık çalışanlarının bilgi ve becerisinde anlamlı bir artış sağlamıştır. NRP'nin uygulama üzerine etkisini değerlendirmek için katılımcıların beceri düzeyleri eğitim sonrası takip döneminde değerlendirilmelidir.
doi:10.5222/buchd.2015.101 fatcat:oha3he7xcvfshhczqtn7ufmjle