ASPECTS OF AGRICULTURAL LANDSCAPE AS A CULTURAL ASSET IN METROPOLITAN AREAS: CASE STUDY FOR BUCHAREST CITY / AGROKULTŪRINIO KRAŠTOVAIZDŽIO KAIP DIDMIESČIO KULTŪRINIO TURTO ASPEKTAI: BUKAREŠTO MIESTO STUDIJA

Andreea Popa
2012 Mokslas: Lietuvos Ateitis  
Typical for the last decades economical and social processes at metropolitan level induce new models of spatial organization characterized by extensive urban development. These extensive processes configure various components of the cultural landscape in different ways. Such development modifies the rural, agricultural and industrial landscapes and generates new landscape typologies modeled by interaction between urban and rural space. Diverse approaches of urban development have modified the
more » ... rritorial structure and also the way in which the territory visually and dynamically responds to external factors by transforming the main cultural features. In such a context, preservation of common agricultural landscape as a part of cultural landscape is becoming an important issue for the local development policies. Santrauka Pastaraisiais dešimtmečiais didmiesčiuose vykstantys ekonominiai ir socialiniai procesai skatina naujus erdvių planavimo modelius, būdingus ekstensyviai urbanistinei plėtrai. Su plėtra susiję procesai skirtingais būdais konfigūruoja įvairius kultūrinio kraštovaizdžio komponentus. Ši plėtra keičia kaimo, agrokultūrinį ar produktyvųjį kraštovaizdį ir sukuria naujus kraštovaizdžio tipus, modeliuojamus esant kaimo ir miesto erdvių sąveikai. Įvairūs požiūriai į urbanistinę plėtrą pakeitė teritorinę struktūrą, vizualią ir dinamišką teritorijos reakciją į išorės veiksnius pagal pasikeitusius esminius kultūros požymius. Šiame kontekste įprasto agrokultūrinio kraštovaizdžio kaip dalies kultūrinio kraštovaizdžio išsaugojimas tampa opiu vietinės plėtros politikos klausimu.
doi:10.3846/mla.2012.25 fatcat:xfu2jkj4kvfeldikwhtqrxjy3e