Photodynamic therapy of subfoveal choroidal neovascularization

Ana Georgijevic, Zoran Tomic
2007 Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo  
Uvod Fo to di nam skate ra pi ja(PDT)pred sta vqana činle če waho ro i dal neneo va sku lar nemem bra ne(CNV)po mo ćudi od nogla se ra,uzpret hod noin tra ven skoubri zga va wever te por fi na.Ver te por finjefo to sen zi tiv nasup stan cako ja po sleak ti va ci jepo mo ćusve tlo stiod re đe neta la snedu ži nedo vo didoni zahe mij skihre ak ci jautre ti ra nomtki vu, ko jeima juzapo sle di cuse lek tiv nuoklu zi julu me nakrv nihsu do vaCNV,priče musuokol nestruk tu re(fo to re cep to ri,pig
more » ... nt niepi telre ti ne,krv nisu do vire ti ne)po šte đe ne. Ciq rada Ciqra dajebiodasepri ka žure zul ta tile če wapre do mi nant nokla sič nesub fo ve al neCNVpri me nomPDT saver te por fi nompr viputpri me we nekodbo le sni kauna šojze mqi. Metod rada Od2003.do2005.go di nepri me nomPDTjetre ti ra no15oči jukod15bo le sni kasapre do mi nant nokla sič nomsub fo ve al nomCNV.Akojepo sto jaoedemuma ku li,ko jijedo ka zanflu o re sce in skoman gi o gra fi jom(FA),pri me wenjekor ti ko ste roidtri am ci no lonin tra vi tre al nopo slePDT.Pro seč novre menad gle da wabo le sni kabi loje se damme se ci(odtrime se cadodvego di ne).Re zul ta tisupri ka za nikaore tro spek tiv na,ne kom pa ra tiv na,kon se ku tiv nastu di ja. Rezultati Kod10od15le če nihbo le sni kaCNVjena sta lausledse nil nede ge ne ra ci jema ku le(AMD),doksekodosta lihis pi ta ni kaCNVraz vi lazbogvi so kemi o pi je,ho ri o re ti ni ti sa,an gi o id nihstri ja.Kodjed nogbo le sni kadi jag no sti ko va najeidi o pat skaCNV,doksekoddru gogbo le sni kaCNVja vi lausklo puhe man gi o ma.Če tr na estbo le sni ka(93%) jepri mi loje dantret manPDT,dokjeje danbo le snikle čenpri me nomPDTdvapu ta.Oštri navi dajebi lasta bil nakod de vetbo le sni ka(60%),itokodšestbo le sni kasaAMD(60%),kodbo le sni kasavi so kommi o pi jom,kodbo le sni kasa idi o pat skomCNVibo le sni kasahe man gi o mom.Po nov nole če wepri me nomPDTin di ko va nojekodšestbo le sni ka (40%),od no snokodpetbo le sni kasaAMD(50%)iz me đuče ti rime se caišestme se cipo slepr vogtret ma na,alijeiz eko nom skihraz lo gaura đensa mokodjed neoso be.Koddvais pi ta ni kasaAMDin tra vi tre al nojepri me wentri am ci no londva,od no snoče ti rime se capo slePDT,na konče gaseoštri navi dasta bi li zo va la. Zakqučak Oštri navi dajebi lasta bil nakod60%le če nihbo le sni kasapre do mi nant nokla sič nomsub fo ve al nomCNV po slesa mojed nepri me nePDTsaver te por fi nomzapro seč nipe riodnad gle da waodse damme se ci.Po nov nitret mansa PDTbiojepo tre bankod40%bo le sni ka,od no snopo lo vi nebo le sni kasaAMD.Intra vi tre al nopri me wentri am ci no lon po slePDTmo žedo ve stidosta bi li za ci jeoštri nevi da.Ne že qe niefek tini suuoče ninikodjed nogis pi ta ni ka.
doi:10.2298/sarh0712629g pmid:18368902 fatcat:o3eedmcvoffvhbpdpqdyrvt76e