Clinical study of Alclofenac in oral surgery

Tokunosuke TAKEHARA, Haruki SHIMIZU, Tatsuaki NEMOTO, Tsuneo KATO, Yoshinori YOSHIKAWA, Toshio EGUCHI, Takanori HATTORI, Shunkichi BABA
1974 Japanese Journal of Oral & Maxillofacial Surgery  
doi:10.5794/jjoms.20.522 fatcat:bxbh4jwnq5bznoyzpe3zclj2um