Examination of future time perception levels and time management behaviours of the students in the Faculties of Sports Sciences by certain variablesSpor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin gelecek zaman algı düzeyleri ile zaman yönetimi davranışlarının bazı değişkenlere göre değerlendirilmesi

Mehmet Dallı, Aydın Pekel
2017 Journal of human sciences  
The aim of this study is to examine the future time perception levels and time management behaviours of students studying in the Faculties of Sports Sciences in accordance with certain variables. In line with this aim, students (n=747) of the departments of Sport Management, Coaching Training, Physical Education and Sports Teaching and Recreation Expertise in Gazi, Selçuk and Muğla Universities participated voluntarily in the study. Socio-demographic information form, Future Time Perspective
more » ... Time Perspective Scale developed by Husman and Shell (1996) and Time Management Behaviour Scale developed by Britton and Tesser (1991) were applied on the participants. The data obtained from these tools were recorded through the package program called "IBM SPSS 22". For the statistical analyses, Independent Sample t test was used for comparison by sexes while One Way Anova Test was used for comparisons by age, university and department.As a conclusion, it was determined that future time perception is related to the variable of department while time management behaviour is associated with the variables of sex, age, university and department. This finding is thought to result from the self-realization levels of the students studying in the faculties of sport sciences, differences in theory and practice courses they receive, commitment of the students to their responsibilities, sociological structure of the internal and external environments in which the students live and the differences in the opportunities that the students encounter. ÖzetBu çalışmanın amacı, Spor Bilimleri Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin gelecek zaman algı düzeyleri ile zaman yönetimi davranışlarının bazı değişkenlere göre incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Gazi, Selçuk ve Muğla Üniversitelerinde yer alan Spor Bilimleri Fakülteleri içerindeki, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Rekreasyon Uzmanlığı bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler (n=747) gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılara sosyo-demografik bilgi formu, Husman ve Shell (1996) tarafından geliştirilen Gelecek Zaman Algısı Ölçeği ve Britton ve Tesser (1991) tarafından geliştirilen Zaman Yönetimi Davranışı Ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen veriler "IBM SPSS 22" adlı paket program ile kayıt edilmiştir. İstatistikî işlem olarak cinsiyetlerine göre karşılaştırmada Bağımsız Örneklem t testi, yaş, üniversite ve bölümlere göre karşılaştırmada ise Oneway Anova Test istatistiği uygulanmıştır.Sonuç olarak: Gelecek zaman algısının bölüm değişkeni ile zaman yönetimi davranışının ise cinsiyet, yaş, üniversite ve bölüm değişkenleri ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun Spor Bilimleri Fakülteleri'nde öğrenim gören öğrencilerin kendilerini gerçekleştirme düzeyleri, almış oldukları teorik ve uygulama derslerinin farklılığı, öğrencilerin sorumluluklarına olan bağlılığı, yaşanılan iç ve dış çevreninin sosyolojik yapısı ve karşılaşılan fırsatların farklılığından kaynaklandığı düşünülmektedir.
doi:10.14687/jhs.v14i2.4447 fatcat:wlh2tx2rwjfcjeujdhobvc7she