Κλίμακα εκτίμησης λεξιλογίου: σχεδιασμός, δημιουργία, πιλοτική χορήγηση

Δήμητρα Καραπατσούδη
2019 Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν ο σχεδιασμός, η δημιουργία και η πιλοτική χορήγηση ενός ψηφιακού εργαλείου εκτίμησης του προσληπτικού λεξιλογίου παιδιών προσχολικής ηλικίας. Κατά την εκπόνηση της παρούσας μελέτης, εφαρμόστηκε συγχρονικό σχέδιο έρευνας με ανεξάρτητη μεταβλητή την ηλικία των παιδιών (ηλικιακές ομάδες: 4;00 – 4;05, 4;06 – 4;11, 5;00 – 5;05, 5;06 – 5;11 και 6;00-6;06 ετών) και εξαρτημένη μεταβλητή τον αριθμό των σωστών απαντήσεων στα 54 αντικείμενα (items) της δοκιμασίας, που
more » ... δοκιμασίας, που αποτέλεσαν τις κεντρικές μεταβλητές της μελέτης. Το δείγμα αποτελούνταν από 352 υγιή ελληνόφωνα παιδιά (46% αγόρια και 54% κορίτσια) στα οποία παρουσιάστηκαν στην οθόνη του υπολογιστή 54 ομάδες τεσσάρων εικόνων και σε κάθε ομάδα έπρεπε να επιλέξουν την εικόνα που αντιστοιχούσε στη λέξη ενός ηχητικού μηνύματος. Στατιστικές αναλύσεις ανέδειξαν την στατιστικά σημαντική αναπτυξιακή ευαισθησία των 29 εκ των 54 αρχικών items της δοκιμασίας. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, προέκυψε η αναθεωρημένη εκδοχή της δοκιμασίας η οποία διαπιστώθηκε να έχει αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής (Cronbach a= 0,85) και να είναι «ευαίσθητη» στις αναπτυξιακές μεταβολές που είναι αναμενόμενες με βάση την ηλικία, ευρήματα που στο σύνολό τους προσφέρουν σημαντικές ενδείξεις για τη λειτουργικότητα του νέου αυτού ψυχομετρικού εργαλείου ως μέσου για την εκτίμηση του προσληπτικού λεξιλογίου παιδιών προσχολικής ηλικίας.
doi:10.12681/jret.15899 fatcat:ssdvz67m45bmtd5e62i34nsmcq