Right Coronary Artery Arising from Circumflex Artery: A Case of Single Coronary Artery Anomaly

Hekim Karapınar, Müntecep Aşker, İbrahim Gül, Zekeriya Küçükdurmaz
2013 Koşuyolu Heart Journal  
Coronary artery anomalies could be cause of confl icts for catheterization, especially, in the setting of acute coronary syndrome. We described a case of rare single coronary anomaly which the right coronary artery arisen from terminal part of left circumfl ex artery. Patient was presented with non-ST segment elevation myocardial infarction. Coronary angiography revealed subtotal stenosis of left anterior descending artery at the mid portion. Left circumfl ex artery lying in usual route and
more » ... ch out the posterior descending artery. The right coronary artery arisen from terminal circumfl ex artery. Left anterior descending artery lesion was stented without any complication. ÖZET Koroner arter anomalileri tanı ve tedavide zorluğa yol açabilir. Özellikle akut koroner sendrom seyrinde tanınması tanı ve tedavinin hızlı ve güvenli yapılabilmesi açısından önemlidir. Tek koroner arter anomalileri ise seyrek görülür. Biz de akut koroner sendrom seyrinde tanısı konulan sirkumfl eks arter distalinden köken alan sağ koroner arter olgusu sunduk. Hasta ST elevasyonsuz miyokart enfarktüsü kliniğiyle başvurdu. Koroner anjiyografi de sol ön inen arterinde tama yakın tıkanıklık olduğu, sirkumfl eks arterin normal anatomik pozisyonunda olduğu, ancak postero-desending arteri verdikten sonra sağ atriyoventriküler sulkustan sağ koroner arter yerleşimi boyunca uzandığı izlendi. Aynı seansta sol inen arter lezyonuna başarılı stent yerleştirme işlemi yapıldı. Anahtar Kelimeler: Koroner damar anomalileri; akut koroner sendrom; kateterizasyon.
doi:10.5578/kkd.4045 fatcat:m6jsvvbrkjf4zfejmdks66r3fy