The Study On The Soaking of Special Steel

T. Fujiwara, E. Obata
1962 DENKI-SEIKO  
doi:10.4262/denkiseiko.33.106 fatcat:bzbtptigrzcnlofajhovfvsj7e